સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

Marks scanning Manualy Data Entry Start: 3 to 8

Hello friends…… ⤵️ અગત્યની સૂચના ⤵️ દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2022 (SAT 2022) ની હાલ ધોરણ 3 થી 5 માટેની સ્કેનીંગ પ્રક્રિયા શરુ કરવામાં આવેલી છે.  ધોરણ …

Read more

Sharing Is Caring: