સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

Aaje levayel samayik kasoti Date:-10/08/2019 na solution…..click below link to download test

 • Exam body: Sarv shixa Abhiyan
 • Exam date: 27-7-2019
 • Standard: 3
 • Subject: Paryavaran
 • category: paper solution

Brief Detail of Primary school Unit Test paper Solution :

  • STD:4
  • Subject: Maths
  • category: paper solution

   Brief Detail of Primary school Unit Test paper Solution :

   • Std:-5
   • Subject: English
   • category: paper solution
    Brief Detail of Primary school Unit Test paper Solution :
    • Std:-6
    • Subject: Hindi
    • category: paper solution

     Brief Detail of Primary school Unit Test paper Solution :

     • Standard: 7
     • Subject:  Sanskruti
     • category: paper solution

      Brief Detail of Primary school Unit Test paper Solution :

      • Standard: 8
      • Subject: Maths
      • category: paper solution

      Aaje levayel samayik kasoti na solution…..click below link to download test
      This key is not official….possible in query…

      Kasoti download karva mate nicheni link.par click karo…
      Unit Test Paper Solution:
      STD 3||STD 4||STD 5||STD 6||STD 7||STD 8
      LEAVE YOUR COMMENT FOR ANY QUERY

      Leave a Comment

      ABOUT
      >About
      >Privacy Policy
      >Sitemap
      >Disclaimer
      >Terms And Conditions

      IMPORTENT SITES
      >Online Attendence
      >SAS Portal
      >Child Tracking System
      >SSA Portal
      >School Examination Board

      OUR IMPORTENT CATEGORIES
      >Paripatr Gujarat
      >School Formats
      >Exel Files
      >Pdf Materials
      >School Quiz