સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

AAJNI EKAM KASOTI DATE:_ 03/08/2019 NI KASOTINU SOLUTION..STANDRED 3 TO 8

Virus Attack Recovery

 • Exam body: Sarv shixa Abhiyan
 • Exam date: 27-7-2019
 • Standard: 3
 • Subject: Paryavaran
 • category: paper solution

Brief Detail of Primary school Unit Test paper Solution :

  • STD:4
  • Subject: Maths
  • category: paper solution

   Brief Detail of Primary school Unit Test paper Solution :

   • Std:-5
   • Subject: English
   • category: paper solution
    Brief Detail of Primary school Unit Test paper Solution :
    • Std:-6
    • Subject: Hindi
    • category: paper solution

     Brief Detail of Primary school Unit Test paper Solution :

     • Standard: 7
     • Subject:  Sanskruti
     • category: paper solution

      Brief Detail of Primary school Unit Test paper Solution :

      • Standard: 8
      • Subject: Maths
      • category: paper solution
      IMPORTANT LINK FOR DOWNLOAD PAPER SOLUTION: 

      LEAVE YOUR COMMENT FOR ANY QUERY
      .

      Leave a Comment

      ABOUT
      >About
      >Privacy Policy
      >Sitemap
      >Disclaimer
      >Terms And Conditions

      IMPORTENT SITES
      >Online Attendence
      >SAS Portal
      >Child Tracking System
      >SSA Portal
      >School Examination Board

      OUR IMPORTENT CATEGORIES
      >Paripatr Gujarat
      >School Formats
      >Exel Files
      >Pdf Materials
      >School Quiz