સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

ABOUT PERIODCAL ASSESSMENT TEST (PAT) PROGRAMME FOR STANDARD 3 TO 8.USEFUL FOR ALL SCHOOL AND TEACHER .

ABOUT PERIODCAL ASSESSMENT TEST (PAT) PROGRAMME FOR STANDARD 3 TO 8.USEFUL FOR ALL SCHOOL AND TEACHER .

PRIMARY SCHOOL STD – 3 TO 5 MASVAR VARSHIK AAYOJAN AND STD – 6 TO 8 MASVAR VARSHIK AAYOJAN EACH SUBJECT (GUJARATI, PARIYAVARAN, MATHS, HINDI, ENGLISH) WISE SEM-1 AND SEM-2 STD-3, STD-4, STD-5 MASVAR VARSHIK AAYOJAN IN ONE PAGE


EACH SUBJECT (GUJARATI, HINDI, ENGLISH, SANSKRIT, MATHS, SCIENCE, SOCIAL SCIENCE) WISE SEM-1 AND SEM-2 STD-6, STD-7, STD-8 MASVAR VARSHIK AAYOJAN IN ONE PAGE

ONE PAGE SUBJECT WISE SEM-1 AND SEM-2 MASVAR VARSHIK AAYOJANbe benefited for a whole life. They serve as the real light in everyone’s life as they help students to make their ways in life. They are the God gifted people in everyone’s life who lead us towards Teacher plays a very essential role in the field of education who teaches students very nicely to be a person of good moral and behavior. They make students academically superb and always encourage to do better in life. They equip students with lots of knowledg.Masvar Abhyaskram Falavani, Monthly Planning of New Syllabus for Gujarat Primary Teachers. Monthly Planning is very Importanat for every Primary Teachers. Download Masvar Abhyaskram Ayojan, Masvar Abhyaskram Falavani, Monthly Planning from below link., ABHYASKRAM NUSVAR AYOJAN (STD 1 TO 8) | SHIKSHAN …, Masvar Abhyaskram Falavani For Std-1 to 5. Masvar abhyaskram falavani. Monthly planning for Standard 1 to 5.Masvar Aayojan for Std 3 to 8   Non Pragna Schools.Samay Ma Gujarat Rajyni Tamam Primary School Ma Gunotsav 7 Nu Aayojan Thava Jai Rahyu Chhe Tyare Class Room Ma Khub J Upyogi Document Ma Darek Dhoran Nu Masvar Varshik Ayojan Ahi Taiyar Kari Mukvama Aavel Chhe. VARSHIK AAYOJAN IN ONE PAGE

EACH SUBJECT (GUJARATI, HINDI, ENGLISH, SANSKRIT, MATHS, SCIENCE, SOCIAL SCIENCE) WISE SEM-1 AND SEM-2 STD-6, STD-7, STD-8 MASVAR VARSHIK AAYOJAN IN ONE PAGE

ONE PAGE SUBJECT WISE SEM-1 AND SEM-2 MASVAR VARSHIK AAYOJANbe benefited for a whole life. They serve as the real light in everyone’s life as they help students to make their ways in life. They are the God gifted people in everyone’s life who lead us towards Teacher plays a very essential role in the field of education who teaches students very nicely to be a person of good moral and behavior. They make students academically superb and always encourage to do better in life. They equip students with lots of knowledg.Masvar Abhyaskram Falavani, Monthly Planning of New Syllabus for Gujarat Primary Teachers. Monthly Planning is very Importanat for every Primary Teachers. Download Masvar Abhyaskram Ayojan, Masvar Abhyaskram Falavani, Monthly Planning from below link., ABHYASKRAM NUSVAR AYOJAN.

ABOUT PERIODCAL ASSESSMENT TEST (PAT) PROGRAMME FOR STANDARD 3 TO 8.USEFUL FOR ALL SCHOOL AND TEACHER.

::::: IMPORTANT LINK :::::

PAT IMPORTANT CIRCULAR  

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz