સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

ALL BANKS ARE OPEN ALSO IN SUNDAY…..MUST READ THIS….


SUNDAY PAN BANK SHARU RAHESHE
NANAKIY DIVAS NO LAST DAY MARCH NO RAVIVAR HOVATHO BANK CHALU RAHESHE NEWS REPORT

the teacher as manager of instruction;the teacher as caring person;the teacher as expert learner; andthe teacher as cultural and civic person.
         The OECD has argued that it is necessary to develop a shared definition of the skills and knowledge required by teachers, in order to guide teachers’ career-long education and professional development.Some evidence-based international discussions have tried to reach such a common understanding. For example, the European Union has identified three broad areas of competences that teachers Working with others Working with knowledge, technology and information, and Working in and with society.
        Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Educational methods include storytelling, discussion, teaching, training, and directed research. Education frequently takes place under the guidance of educators and also learners may also educate themselves.[ Education can take place in formal or informal settings and any experience that has a formative effect on the way one thinks, feels, or acts may be considered educational. The methodology of teaching is called pedagogy.www.educationsguruji.in is educational website

click here for more update of our site….

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz