સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

ARAS PARAS BADLI NA HUKAM KARAVA BABAT PARIPATRA PARIPATRA

ARAS PARAS BADLI NA HUKAM KARAVA BABAT PARIPATRA
PARIPATRA
Primary Teacher Online Badli is known by Antarik – taluka – Jilla – fer – Aras Paras badli through Government of Gujarat Education Department.Aras Paras Fer badli is important benefits for all the teacher who want transfer from one to another city by Government Education Department. The teacher who interested to apply for Antrik Taluka Jilla fer badli, can download all the paripatrao, circular, datesheet, taluka fer badli, jilla fer badli and aras – paras badli regarding the primary teacher badli. The interested teacher can search as Vidhya Sahayak Online Badli Paripatra, Primary Teacher jillafer badli paripatra Vidhya Sahayak, Primary Teacher Taluka ferbadli paripatra vidhya sahayak. Also The teacher can check the order of transfer, primary district transfer list, DPEO Gujarat application status, dpegujarat vacancy when it was release by DPE Gujarat Education Department available at this official website dpegujarat.org.
ARAS PARAS BADLI NA HUKAM KARAVA BABAT PARIPATRA
PARIPATRA
You can get information of Primary Teacher Rules and Regulation, primary teacher transfer circular, information about an DPE Gujarat Education Department camp.
Primary Teacher Online Badli Camp All Deatils, Notification & Information
Firstly, Apply Online Process
Starting Date for Submission Of Online Application for Primary Teacher Transfer
Last Date for Submission Of Online Application for Primary Teacher Transfer
Submit your application at TPEO Office
Submit your Document at TPEO Officess
Teacher Transfer Order date
Primary Teacher Transfer Vacancy List
Primary Transfer Online badli allotment status
Teacher Login All the details of Primary Teacher Transfer Order, Primary district Transfer, taluka transfer, transfer allotment status, teacher login, primary teacher vacancies when published notification available at the website.
ARAS PARAS BADLI NA HUKAM KARAVA BABAT PARIPATRA
PARIPATRA: CLICK HERE

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz