સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

BHASHADEEP SOLUTION STANDRED 3 TO 8…ALL WEEK ..THIS IS ONLY FOR GUID…..

Bhashadip Book Solution PDF: Gujarat Primary Education Department has launched a new program for children’s reading and Capture. The program will run for 100 days, called Bhashadip. Under this program, a Bhashadip booklet has been provided in all primary schools of the state. In the present post, I will put the ideal solution for weekly activities. Visit this post to download a weekly solution.

Bhashadip Book Solution for STD 3 to 8

Program Launcher: Education Department of Gujarat Government

Program Name: Bhashadip

Duration: 100 Days

Download Bhashadip Booklet STD Wise

Download Bhashadip Solution STD Wise

STD-3

STD-4

STD-5

STD-6

STD-7

STD-8

Note: This solution is for understanding only. The answer may be different according to their own understanding of children.

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz