સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

BPL RATION CARD NEW LIST DECLARE..CHECK YOUR NAME

BPL Ration Card List

MEGA provides user-controlled encrypted cloud storage and chat through standard web browsers, together with dedicated apps for mobile devices. Unlike other cloud storage providers, your data is encrypted and decrypted by your client devices only and never by us.

Upload your files from your smartphone or tablet then search, store, download, stream, view, share, rename or delete your files any time, from any device, anywhere. Share folders with your contacts and see their updates in real time. The encryption process means we cannot access or reset your password so you MUST remember it (unless you have your Recovery Key backed up) or you will lose access to your stored files.

End-to-end user-encrypted MEGA video chat allows for total privacy, and has been available through the browser since 2016. It has been extended to our mobile app, with chat history accessible across multiple devices. Users can also easily add files to a chat from their MEGA cloud drive.

MEGA offers a generous 50 GB free storage for all registered users with bonus achievements, and offers paid plans with much higher limits:

PRO LITE subscription: 4.99 € per month or 49.99 € per year gives you 200 GB of storage space and 1 TB of transfer quota per month.
PRO I subscription: 9.99 € per month or 99.99  € per year gives you 1 TB of storage space and 2 TB of transfer quota per month.
PRO II subscription: 19.99 € per month or 199.99 € per year gives you 4 TB of storage space and 8 TB of transfer quota per month.
PRO III subscription: 29.99 € per month or 299.99 € per year gives you 8 TB of storage space and 16 TB of transfer quota per month.

Subscriptions are renewed automatically for successive subscription periods of the same duration and at the same price as the initial period chosen. To manage your subscriptions, simply click on the Play Store icon on your handset, sign in with your Google ID (if you haven’t already done so) and then click on the MEGA app. You’ll be able to manage your subscription there.
BPL App Features:-

– Rasan Card List 2020
– BPL Ration card list village wise
– Search ration card details by name
– BPL Card List 2020
– All India BPL Card List
– Search Name in BPL List

VIEW BPL SCORE FROM HERE

LINK PAR CLICK KARVATHI NICHE MUJAB NI IMAGE OPEN THASE

tyar baad aapni district,taluka,and village ni detail enter karo ane tyar baad je list aave tema aapnu name check karo….

For more update visit our home page

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz