સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

CAREER GUIDENCE OFFICIAL BOOKS FOR STANDRED 10TH AND 12TH STUDENTS

CAREER GUIDENCE OFFICIAL BOOKS FOR STANDRED 10TH AND 12TH STUDENTSMany Students Are So Worried Abouts His Carrier After 10 And 12th. After 10 And 12th Which Faculty Should Be Join Its A Big Tension.

So We Provide For This Students Whose Recently Completed 10 And 12th After Thats Which Course Should Be Joining. We Share Good Information For Thats Students And Its Very Big Point Thats This File Is In Gujarati.

1. Various collection of professional and beautiful certificate templates
2. High-level customization support
3. Cool sticker collection with adding your own option
4. Add text with multiple fonts and text effects
5. Change background from gallery or from background collection
6. Undo or Redo your changes
7. Autosave your work
8. Multiple layers
9. Share on social media
10. Easy to usea
Design a certificate from professionally designed templates.


In Our Website we Share This Type Of Many Things So Plz Visit My Website Regular.


To Download This Very Important Pdf File Plz Click Below Link


IMPORTANT LINK:-


TO DOWNLOAD THIS PDF BOOK PLZ CLICK HERE

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz