સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

VANCHAN,LEKHAN,GANAN(FLN) MARKS ENTRY AUTO EXEL SHEET

Hello friends…… ⤵️ અગત્યની સૂચના ⤵️ વાંચન,લેખન,ગણન ની માર્ક્સ એન્ટ્રી કરવા માટેની એક્સેલ શીટ… ખાસિયત:-👉🏿100 બાળકો સુધી બનાવી શકશે👉🏿S.O.E. શાળાઓ માટે માર્ક્સ તેમજ વિદ્યાર્થી એનાલિસિસ …

Read more

Sharing Is Caring:

PERIODICAL ASSESMENT TEST(PET) MARKS ENTRY AUTO EXEL SHEET

Hello friends…… ⤵️ અગત્યની સૂચના ⤵️ 17/12/2022 to ના રોજ લીધેલ એકમ કસોટી ની માર્ક્સ એન્ટ્રી કરવા માટેની એક્સેલ શીટ… ખાસિયત:-👉🏿50 બાળકો સુધી બનાવી શકશે👉🏿S.O.E. …

Read more

Sharing Is Caring: