સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

CHETNA APP KEVI RITE INSTALL KARI NE TALIM LEVI..ANE CERTIFICATE DOWNLOAD KARVA MATE NI EXTRA LINK…

CHETNA APP KEVI RITE INSTALL KARI NE TALIM LEVI..ANE CERTIFICATE DOWNLOAD KARVA MATE NI EXTRA LINK…

About chetna app

DOWNLOAD THE CHETNA APP FROM HERE

Learning program for teachers – about Children with Special Need and Inclusion

The Government of Gujarat through Samagara Shiksha Abhiyan developed this program for the Special Educators, Resource Staff and Teachers

The objective of the program is cross training and gain practical knowledge and tips. The core modules of the program are as follows:

101: Getting awareness of various disabilities and special needs
201: Special tips for teacher and special educators on enhancing role, skills and approach.
301: Practical knowledge and practical tips about 9 specific special needs.
The program is consisting of a common assessment to test the learning of the user.

Step to install chetna app

Step:1- google play store par jao ane 361 chetna search karo….niche aapel image cheq karo

Step-2: chetna app install karya baad badhi permission aapo ….ane log in karva mate tamaro teacher code enter karo ane tamaro jillo pasand karo

Step-3: Have chetna app open thai jase jema course puro karva mate juda juda video aapel hase e srep by step jova padse…..video skip karva na nathi

Step-4: je video tame sampurn joi lidhe hase te jova mate right side swipe karva thi joi shakase….ane chhelle tamare ketlak questions na javab aapvana rahese…javab aapya baad tamare certificate download karva nu raheshe…

IMPORTENT STEP

Jo aa talim purn karya baad pan tamare talim nu certificate download thatu nathi to aap niche aapel link ma tamaro teacher code enter kari ne certificate download kari shako chho…

CLICK HERE TO DOWNLOAD CERTI

[su_posts posts_per_page=”3″ tax_term=”15″ order=”desc”]

ALSO READ

Tamne aa app ne lagto koi pan question hoy to aap amne comment kari shako chho….

I am a primary teacher. I like blogging. I share educational information like pdf material, educational circulars as well as teaching useful information on my blog...

Sharing Is Caring:

13 thoughts on “CHETNA APP KEVI RITE INSTALL KARI NE TALIM LEVI..ANE CERTIFICATE DOWNLOAD KARVA MATE NI EXTRA LINK…”

Leave a Comment