સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

Dhoran 3 thi 5 ane Dhoran 6 thi 8 Mukh vachan ane Vachan Arthgrahan kasoti ange namuna nu Question Paper

Dhoran 3 thi 5 ane Dhoran 6 thi 8 Mukh vachan ane Vachan Arthgrahan kasoti ange namuna nu Question Paper

Important Link

Download Vachan Arthgrahan Question Paper

Download 3 to 5 || 6 to 8

Undelete and recover your lost or deleted photos with DiskDigger!

DiskDigger can undelete and recover lost photos and images from your memory card or internal memory. No rooting necessary!* Whether you accidentally deleted a photo, or even reformatted your memory card, DiskDigger’s powerful data recovery features can find your lost pictures and let you restore them.


You can upload your recovered files directly to Google Drive, Dropbox, or send them via email. The app also allows you to save the files to a different local folder on your device.

* If your device is not rooted, the app will perform a “limited” scan for your deleted photos by searching your cache and thumbnails.

* If your device is rooted, the app will search all of your device’s memory for any trace of photos, as well as videos!

* After the scan is complete, tap the “Clean up” button to permanently delete any items that you no longer need (currently an experimental feature, available only in the Basic Scan).

* You can also use the “Wipe free space” option to erase the remaining free space on your device, so that any deleted files can no longer be recoverable.

Dhoran 3 thi 5 ane Dhoran 6 thi 8 Mukh vachan ane Vachan Arthgrahan kasoti ange namuna nu Question Paper

Important Link

Download Vachan Arthgrahan Question Paper

Download 3 to 5 || 6 to 8

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz