સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

Dhoran 3 thi 5 ni bija satra ni Path Wise badha vishay ni adhyayan Nishpati

Dhoran 3 thi 5 ni bija satra ni  Path Wise badha vishay ni adhyayan Nishpati 


2nd Semester Standard 3 to 5 Ekam Wise Adhyayan Nispatio 2019

Important Link :

Click here to Download


There is a shortage of teachers in our country and which has not been looked upon yet. Provision of free and compulsory education to all children until they complete the age of 14 years is a Directive Principle of State policy of the Constitution. Right to education is not stated expressly as a fundamental right in Part III. Thus Court has, however, not followed the rule that unless a right is expressly stated as a fundamental right, it cannot be treated as one. Freedom of press is not expressly mentioned in part III, yet it has been read into and inferred from the freedom of speech and expression and from Article 21 more particularly.

Imparting primary education was left to the parents till 2002, though it was part of directive principle of state policy. In Unnikrishnan Vs State of Andhra Pradesh, the Supreme Court elevated the status of right to primary education from a mere directive principle of state policy to the fundamental right. The apex court chose to overrule its own judgment in Unnikrishnan case in T.M.A. Pai Foundation v State of Karnataka where it held that primary education is a fundamental right. While the state assumed the responsibility of imparting primary education to all children of 6-14 age group, the higher education is thrown open to private institutions. It found a difference in the context of private institutions that are charging capitation fees from the students.  Article 21A is added by 86th Amendment Act in 2002, which says: “The State shall provide free and compulsory Education to all children of the age of six to fourteen years “ .The Supreme Court gave a very clear suggestion in Unnikrishnan judgment in 1993, that education was a fundamental right for all children up to 14 years. Though it is a very positive and progressive step to guarantee the fundamental right to education the modalities and substantial aspect of it are totally left to the discretion of the state which has to make law to fulfill this obligation.

Important Link : 3 to 8

Dhoran 6 thi 8 Bija Satrani Ekam Wise Adhyayan Nispatio (Sem 2)


Path wise badha vishay ni adhyayan nispatio. dhoran 6 thi 8

Important Link

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz