સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

Download Standard 1 to 8 Ghare Shikhiye AUGUST Month

The Learn at Home book is provided every month by GCERT. The book was given to each of the children in the month of June. In the same way, the book Learn at Home was also given in July. And now the book Learn at Home for the month of August has also been put online recently.

Download Standard 1 to 8 Ghare Shikhiye

Std. 1 Ghare Shikhiye Book
Std. 2 Ghare Shikhiye Book
Std. 3 Ghare Shikhiye Book
Std. 4 Ghare Shikhiye Book
Std. 5 Ghare Shikhiye Book
Std. 6 Ghare Shikhiye Book
Std. 7 Ghare Shikhiye Book
Std. 8 Ghare Shikhiye Book

Also Read:-

All Ghare Shikhiye book published by GCERT . This book is delivered to the children by the teachers every month. Children do these activities at home with the help of their parents. Teachers also provide guidance on these activities by phone call.

Download Ghare Shikshiye August 2020 From Below Link

Std. 1 Ghare Shikhiye Book : From Here
Std. 2 Ghare Shikhiye Book : From Here
Std. 3 Ghare Shikhiye Book : From Here
Std. 4 Ghare Shikhiye Book : From Here
Std. 5 Ghare Shikhiye Book : From Here
Std. 6 Ghare Shikhiye Book : From Here
Std. 7 Ghare Shikhiye Book : From Here
Std. 8 Ghare Shikhiye Book : From Here

Learn at home in June and July The book is back for most kids. The August book will be delivered to the children as soon as it is delivered to the schools. Adequate guidance will also be given to the children.

The Department of Education and GCERT are working tirelessly to ensure that children’s learning does not deteriorate and that children’s abilities are developed. This work can be done more effectively if the parents of the children cooperate enough.

I am a primary teacher. I like blogging. I share educational information like pdf material, educational circulars as well as teaching useful information on my blog...

Sharing Is Caring:

Leave a Comment