સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

Download Unit Test PAT ( Ekam Kasoti ) PapersOctober 2020

The unit test papers taken in the month of September are posted on the official website of GCERT. Hard copy or soft copy of this paper has to be delivered to the students. Two subjects will be tested in Std. 6 and 8. 8 subjects will be tested in Std. As well as 4 subjects will be tested in standard 6 to 8. Ekam Kasoti Dhoran 3 Paper.

Ekam  Kasoti Dhoran 4 Paper.  Ekam Kasoti Dhoran 5 Paper. Ekam  Kasoti Dhoran 6 Paper.  Ekam Kasoti Dhoran  Paper. Ekam  Kasoti Dhoran 8 Paper.

Ekam Kasoti Standard 3 to 8

Gujarati and Maths tests will be taken in Std. 6 and 8. Gujarati, English and Hindi will be tested in Std. 6 while Gujarati, English, Hindi and Sanskrit subjects will be tested in Std. 6 to 8. While it is to be noted that as per the resolution of the Department of Education dated 12-02-2020, Gujarati (first language), Mathematics, Social Sciences and Science subjects have to be taken in the same tests, this time the tests in these four subjects are self-contained and * subsidized. The school can take it voluntarily. Ekam KAsoti Papers.

Unit Test PAT ( Ekam Kasoti ) Papers

The test of all mediums will be made available on the website of  GCERT (ww.gcert.gujarat.gov.in) dated 25/09/2020 as well as the test of Gujarati medium which is the textbook index of that subject

The above tests are expected to be written by the student from home under the supervision of the parent at the convenience of the parent and the student. The purpose of the test is to know the progress of the students. Test Answer Book Dt. It is desirable that it should be delivered to the school through parents by 05/10/2020. Ekam Kasoti Question Papers.

Download Ekam Kasoti Papers 

એકમ કસોટી (સામયિક કસોટી) ગુજરાતી માધ્યમ – ઓક્ટોબર ૨૦૨૦

પર્યાવરણ ધોરણ – ૩ Download

પર્યાવરણ ધોરણ – ૪ Download

પર્યાવરણ ધોરણ – ૫ Download

ગણિત ધોરણ – પ Download

ગણિત ધોરણ – ૬ Download

ગણિત ધોરણ – ૭ Download

ગણિત ધોરણ – ૮ Download

વિજ્ઞાન ધોરણ – ૬ Download

વિજ્ઞાન ધોરણ – ૭ Download

વિજ્ઞાન ધોરણ – ૮ Download

સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ – ૬ Download

સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ – ૭ Download

સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ – ૮ Download


 You can download the standard 3 to 8 unit test papers from the link given below. You can print the unit test paper and send it to the children in your class. You can also send this paper to your children in soft copy. Ekam Kasoti Papers.

 Unit Test PAT ( Ekam Kasoti ) PapersOctober 2020  Unit Test ( Ekam Kasoti ) Standard 3 to 8 Question Paper

I am a primary teacher. I like blogging. I share educational information like pdf material, educational circulars as well as teaching useful information on my blog...

Sharing Is Caring:

Leave a Comment