સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

Food Corporation of India (FCI) Recruitment for 4103 Various Posts 2019 (Revised Schedule)

Food Corporation of India (FCI) Recruitment for 4103 Various Posts 2019 (Revised Schedule)

Food Corporation of India (FCI) has published the Advertisement for Junior Engineer (Je) (Civil Engineering / Electrical Mechanical Engineering), Assistant Grade-ii (Ag Ii) (Hindi), Steno Grade-ii, Typist (Hindi) And Assistant Grade-iii (Ag Iii) (General / Accounts / Technical / Depot) Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts Name :

Junior Engineer (Civil): 

Age Limit: Max 28

Junior Engineer (Electrical / Mechanical)

Age Limit: Max 28

Stage Grade II

Age Limit: Max 25

AG II (Hindi)

Age Limit: Max 28 

Typist (Hindi)

Age Limit: Max 25 

AG III (General)

Age Limit: Max 27 

AG III (Account)

Age Limit: Max 27 

AG III (Technical)

Age Limit: Max 27 

AG III (Depot)

Age Limit: Max 27 

Zone Wise Vacancies: 

North Zone: 1999 Posts

South Zone: 540 Posts

East Zone: 538 Posts

West Zone: 735 Posts

North-East Zone: 291 Posts

Total No. of Posts: 4103

Educational Qualification:

J.E. (Civil Engineering): Degree in Civil Engineering or Diploma in Civil Engineering with one year experience. 

J.E. (Electrical Mechanical): Degree in Electrical Engineering Or Mechanical Engineering or Diploma in Electrical Engineering Or Mechanical Engineering with one year experience in the case of Diploma holders only.

Steno. Grade- II: Graduate along with O‘ level qualification of DOEACC and speed of 40 w.p.m. and 80 w.p.m. in typing and shorthand respectively or Degree in Computer Science/ Computer Application with speed of 40 w.p.m. and 80 w.p.m. in typing and shorthand respectively.

AG-II (Hindi): 

Essential: 

Degree of a recognized University with Hindi as the main subject. 

Proficiency in English.

One year experience of translation from English to Hindi and vice-versa.

Desirable:-

Post Graduate qualification in Hindi.

Typist (Hindi): (1) Graduation or equivalent. (2) 30 W.P.M speed in Hindi Typing. (3) Preference will be given to the candidates knowing bilingual typing (English and Hindi) and Computer knowledge.

AG-III (General): Graduate Degree in any discipline from a recognized University with proficiency in the use of computers.

AG-III (Accounts): Bachelor of Commerce from a recognized University with proficiency in the use of computers.

AG-III (Technical)

B.Sc. in Agriculture from a recognized University. Or B.Sc. with any of the following subject from a recognized University: Botany / Zoology / Bio-Technology / Bio-Chemistry / Microbiology / Food Science. Or B. Tech / BE in Food Science / Food Science and Technology / Agricultural Engineering / Bio-Technology from a recognized University / an institution approved by AICTE.

Proficiency in use of computers.

AG-III (Depot): Graduate Degree in any discipline from a recognized University with proficiency in the use of computers.

I. A Candidate Can Apply In Any One Zone Only I.e. Either North Zone Or South Zone Or East Zone Or West Zone Or North East Zone.

II. A Candidate Can Apply Only For Any One Of The Post Code A, B, C, D, E, F, G, H And I (Within The Zone).

Application Fees: The Candidates applying for the post (ANYONE WITHIN THE ZONE) are required to submit APPLICATION FEE of Rs. 500/- (Excluding bank charges but including GST). The payment can be made by using Debit Cards (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro), Credit Cards, Internet Banking, IMPS, Cash Cards/ Mobile Wallets/UPI.

SC / ST / PwBD / Serving Defence Personnel / Ex-Serviceman (Ex-Serviceman who have already secured employment in civil side under Central Government in Group ‘C’ & ‘D’ posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to Ex-Servicemen for their re-employment are NOT eligible for fee concession or for claiming benefits of reservation under EXS category. However, they are eligible for age relaxation only.) and Women candidates are exempted from payment of Application Fee.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

AdvertisementClick Here

Apply Online: Click Here

For more details: Click Here

Important Dates: 

Submission of Online Application Form along with fee payment will commence from 28.02.2019 10:00 Hrs (IST)

Last Date & time for submission of Online Application and payment of fees.: 30.03.2019 24:00 Hrs (IST)

Availability of Admit Cards on website for download: 15 days prior to announced date of examination

Date of Online Test: Will be announced in website www.fci.gov.in Tentatively in the month of April/May, 2019.

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz