સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

GAS EXAM FULL GUIDENCE IN PDF FORMATE….LATTEST NEWS POINT

Hello friends……

Lattest newspoint  is very popular educational website in Gujarat.

We Published daily educational news, New jobs, CCC, ResultsCall Letters, Jobs in Gujarat, Bank jobs in Gujarat,Bank Jobs in India, GK ,GK Gujarat, Current Affairs, Dailya Current Affairs,technology news,cricket news in Our website.

we are also updates latest Gujarat all competitive study materials,PSI /ASI Bharti Study Materials, TET TAT HTAT Study Materials ,GPSC Study Materials••

 We are Also Published Upcoming GSEB TET Exam 2018 ,GSEB TAT Exam 2018, GPSC Various Exam 2018, GSSSB Exam 2018,Talati Bharti 2018, Junior Clerk Bharti 2018, Vidyasahayak Bharti 2018,HTAT Bharti 2018, TAT Bharti 2018, GSERB Shikshan Sahayak Bharti 2018.

JOIN OUR WHATSAPP

We Published Daily Gujarat All Competitive Exam, UPSC,SSC,IBPS,Banks and any other exams..Daily GK Updates Latest News Updates about the National, International and Miscellaneous events  listed here for the candidates preparing for various competitive exams.

⚫️⚫️⚫️READ ALSO⚫️⚫️⚫️


GAS EXAM ELIGIBLE SCHOOLS LIST…

GAS EXAM NOTOFICATION…READ HERE

we are uploading daily Study Materials , call latters. only in this post.so bookmark Our Website  in your browser for get latest study materials of gujarat all Competitive Study materials…

●●●●IMPORTANT LINK BELOW●⚫️⚫️


click here to download margdarshika

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz