સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

GSRTC Gujarat ST vibhag na karmchario na pagar ma vadharo. Read Official Press Note.

GSRTC Gujarat ST vibhag na karmchario na pagar ma vadharo.
Read Official Press Note.
 Read : Click here 

Local transit bus drivers follow a daily schedule while transporting people on regular routes along city or suburban streets. They stop frequently, often every few blocks and when a passenger requests a stop. Local transit drivers typically do the following:

 • Collect bus fares or manage fare box transactions
 • Answer questions about schedules, routes, and transfer points
 • Report accidents and other traffic disruptions to a central dispatcher

Intercity bus drivers transport passengers between cities or towns, sometimes crossing state lines. They usually pick up and drop off passengers at bus stations or curbside locations in downtown urban areas. Intercity drivers typically do the following:

 • Ensure that all passengers have a valid ticket to ride the bus
 • Sell tickets to passengers when there are unsold seats available, if necessary
 • Keep track of when passengers get on or off the bus
 • Help passengers load and unload baggage

Charter bus drivers, sometimes called motorcoach drivers, transport passengers on chartered trips or sightseeing tours. Trip planners generally arrange their schedules and routes based on the convenience of the passengers, who are often on vacation. Motorcoach drivers are sometimes away for long periods because they usually stay with the passengers for the length of the trip. Motorcoach drivers typically do the following:

 • Regulate heating, air-conditioning, and lighting, for passenger comfort
 • Ensure that the trip stays on schedule
 • Help passengers load and unload baggage
 • Account for all passengers before leaving a location
 • Act as tour guides for passengers, if necessary
Deputy Chief Minister Nitin Patel said at a press conference that the salary of senior staffers of ST senior class 2 has been increased from 16,800 to 40,000. While the salary of junior officer class 2 has been increased from 14,800 to 38,000
The state government has given Diwali gift to 12,692 employees working on all the pay and fix salaries of Gujarat Road Transport Corporation. The salaries of employees have been increased by the government. Announcing from the government on the issue, Nitin Patel said that the presentation made by the Department of Vehicles on the issue of salary increase of ST employees has been approved by the government. This will benefit all the employees working in the ST department
Deputy Chief Minister Nitin Patel said at a press conference that the salary of senior staffers of ST senior class 2 has been increased from 16,800 to 40,000. While the salary of junior officer class 2 has been increased from 14,800 to 38,000.
Read Official Press Note.
 Read : Click here 

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz