સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

Gujarat Achievement Serve [G.A.S] Exam 2019 Date:-27/02/2019 NA ROJ YOAJSHE..

Gujarat Achievement Serve [G.A.S] Exam 2019 Date:-27/02/2019 NA ROJ YOAJSHE..
Please Note :-
27/2/2019.na roj aakha rajya ma ek Sathe G.A.S. 2019 testStd.4- 6- 7 ma levama aavse.Pasand thayeli shalaoma j .
National Achievement Survey Type GAS
The National Achievement Survey (NAS) Type [GAS] was conducted throughout the country on November 13, 2017 for Classes 3, 5 and 8 in government and government aided schools. The survey tools used multiple test booklets with 45 questions in Classes III and V and 60 questions in Class VIII in Mathematics, Language, Environmental Sciences, Sciences and Social Sciences. The competency based test questions developed reflected the Learning Outcomes which were recently incorporated in the Central Rules for RTE Act by the Government of India. Along with the test items, questionnaires pertaining to students, teachers and schools were also used.
Clear Image Read Given below Link◆Important Link


Click Here To Download

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz