સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

GUJARAT LOCKDOWN 4.0 NIYAMO JAHER NEWS IN GUJARATI Lockdown 4.0 in

GUJARAT LOCKDOWN 4.0 NIYAMO JAHER NEWS IN GUJARATI Lockdown 4.0 in gujaratLockdown 4.0 rules in gujaratiLockdown 4.0 na niyamo news dvara jano.Gujarat lockdown 4.0 vishe mahiti melvo.

Shopping malls and school-colleges will be closed for two weeks, now states will be able to determine red, orange and green zones.
The central government has extended the lockdown till May 31. Restaurants and hotels are not currently exempt. The school-college will be closed. No domestic flight services will start right now. The central government has said that the state governments will decide on red, green and orange zones. Home delivery is allowed in the restaurant. Apart from that the sports complex and stadium can be opened without spectators. Now, according to Corona’s case, the central government has given the power to the states to decide which area is in the red, green or orange zone.

What will be closed according to the new order- Every domestic and international flight except medical service-Metro service, school, college- Hotel, Restaurant, Cinema Hall, Shopping Mall, Gym, Swimming Pool, Auditorium- All kinds of social and religious programs-Religious places will be closed.- The ban on going out from 7 pm to 7 am is still in force.
The following activities may be started with some relaxation

Passenger vehicle and bus service can be started with the consent between the states- Now the state government can decide which area is in the red, orange and green zones.-Only required service will be allowed to continue in the containment zone.
Read here in Gujarati news

Lockdown 4 has been announced in the country. The country will have a lockdown until May 31. The mall, school, college and gym will be closed during the fourth phase of the lockdown. Metro and air services will also be closed till May 31.
Sources said the decision to open the salon could be taken by the state government. What will be open and what will be closed in Lockdown 4.
Online learning will continueThe sports complex and stadium will open, but with no spectators.The stadium will be opened for practice.Government offices will open.Government canteens will continue.Buses will run from one state to another with the consent of other zones except the containment zone.As many restaurants as there are will now be able to do home delivery of food.The wedding can be attended by up to 50 people.


ABP ASMITA NEWS IN GUJARATI


GUJARAT LOCKDOWN 4.0 NIYAMO JAHER NEWS IN GUJARATI Lockdown 4.0 in gujaratLockdown 4.0 rules in gujaratiLockdown 4.0 na niyamo news dvara jano.Gujarat lockdown 4.0 vishe mahiti melvo

LOCKDOWN 4.0 JAHERNAMU GUJARAT

LOCKDOWN 4.0 BHARAT JAHERNAMU

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz