સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Recruitment for State Tax Inspector Posts 2019 (OJAS)

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Recruitment for  State Tax Inspector  Posts 2019 (OJAS)

Advt.No. 80-2019

Total Posts: 424 Posts

Posts Name:
• State Tax Inspector, Class-3: 424 Posts

Educational Qualification, Age Limit & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website- www.gpsc-ojas.gujarat.gov.in

Important Dates:
• Starting Date for Online Application: 18-03-2019(01:00 pm)
• Last Date for Online Application: 18-04-2019(01:00 pm)


Advertisement: Click Here

Notification:
• State Tax Inspector, Class-3: Click Here

Syllabus: Click Here

Apply Online: Click Here

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz