સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

India’s latest communication satellite GSAT-31 was successfully launched by European launch services provider

BENGALURU: India’s latest communication satellite GSAT-31 was successfully launched by European launch services provider- Arianespace‘s rocket from French Guiana in the early hours of Wednesday.

Blasting off from Ariane Launch Complex at Kourou, a French territory located in northeastern coast of South America at at 2.31 am (IST), the Ariane-5 vehicle injected GSAT-31 into the orbit in a flawless flight lasting about 42 minutes.

“It gives me great pleasure on the successful launch of GSAT-31 spacecraft on board Ariane-5,” Indian Space Research Organisation‘s (ISRO) Satish Dhawan Space Centre (SDSC) Director S Pandian said at Kourou soon after the launch.


CHENNAI: India on April 1 will launch an electronic intelligence satellite Emisat for the Defence Research Development Organisation (DRDO) along with 28 third party satellites and also demonstrate its new technologies like three different orbits with a new variant of PSLV rocket, ISRO said on Saturday.

According to Indian Space Research Organisation (ISRO), a new variant of its Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) rocket will first put the 436 kg Emisat into a 749 km orbit.

READ NEWS IN GUJARATI

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz