સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

JEE Advanced Result 2019 after 4 pm @jeeadv.ac.in

JEE Advanced Result 2019 after 4 pm @jeeadv.ac.in

A total number of 161319 candidates appeared in both papers 1 and 2 in JEE (Advanced) 2019. A total of 38705 candidates have qualified JEE (Advanced) 2019. Of the total qualified candidates, 5356 are females. Mr. Gupta Kartikey Chandreshof Ballarpur is the top ranker in Common Rank List (CRL) in JEE (Advanced) 2019. He obtained 346 marks out of 372 marks. Ms. Shabnam Sahay of Madhapur is the top ranked female with CRL 10. She obtained 308 marks out of 372 marks. 
Following are more details about the qualified candidates: 
1. Total number of qualified boys: 33349
2. Total number of qualified girls: 5356
3. Total number of qualified general (GE) candidates: 15566
4. Total number of qualified general (GEN-EWS) candidates: 3636
5. Total number of qualified OBC-NCL candidates: 7651
6. Total number of qualified SC candidates: 8758 
7. Total number of qualified ST candidates: 3094 

JEE Advanced result 2019:


How to download?
Step 1: Visit the official website, jeeadv.ac.in
Step 2: On the homepage, click on the link for result
Step 3: You will be redirected to a new page
Step 4: Log-in using credentials
Step 5: Click on ‘scorecard’ in the dashboard
Step 6: Result will appear, download

Click Here To View Result   |       Link-2

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz