સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

KAIZALA Mobile Application Download karva babat Latest Paripatra

KAIZALA Mobile Application Download karva babat Latest Paripatra

DescriptionMicrosoft Kaizala is a mobile messaging app for communication among large groups and workflow management that enables organizations to communicate within specific and diverse groups.

Secure, ad-free, platform for large group chat & work management. Microsoft Kaizala is a secure chat and messaging app for sending instant messages,

Download Kaizala Mobile Application from below Link

Download Kaizala Application : Click here

Microsoft Kaizala is a secure chat and messaging app that enables mobile users to send instant messages, Kaizala Actions, and …

In this article

Install Microsoft Kaizala on a mobile device
Verify your phone number
Manage your profile and work account in Kaizala
Find Contacts and Start chatting
Start a chat on the Kaizala mobile app
Create and Manage Groups
Use Kaizala Actions
Discover more Kaizala Actions
Create Kaizala custom actions
Find and subscribe to broadcast groups
Privacy
Frequently asked questions


Install Microsoft Kaizala on a mobile device

Get Kaizala for your mobile phone.
Microsoft Kaizala is supported on the following devices:
Android phones running Android 4.3 or higher.
iOS phones running iOS 9.0 or higher.
Windows phones running Windows 10 version 10240.0 or higher.
You’ll need a wireless or data connection to the internet to use Microsoft Kaizala. Microsoft Kaizala doesn’t support tablets that are Wi-Fi only.

Verify your phone number

You must be able to receive phone calls and text messages on the phone number that you are trying to verify. A Microsoft Kaizala account can only be verified using one phone number, on one device. If you try to use Kaizala with the same phone number on multiple phones, you’ll be logged out from all previous phones. Also, all Kaizala data on all previous devices will be deleted.

Manage your profile and work account in Kaizala

Change your profile in the Kaizala app by going to the Profile page. You can change info like your picture, display name and your email address. You can also sign in with your Office 365 account or school account from Profile. When you do so, others Kaizala users in your organization will be able to see you and collaborate with you. You’ll see an Organization page from where you can initiate a chat or create a group.

Find Contacts and Start chatting

Find your phonebook contacts using Kaizala, and initiate a 1:1 conversation with them.
Go to People.
Search for any phonebook contact, and if your contact is using Kaizala:
Click or tap the contact’s image to view their profile summary.
Click or tap the contact name to start an instant message conversation.
You can also quickly send an invite to any contact that’s not using Kaizala. Click or tap Invite to send a SMS to invite any such contact to install Kaizala.

Start a chat on the Kaizala mobile app

Go to Chats > + > Start a chat
Click or tap any contact’s name to start an instant message conversation.
You can find all your recent conversations inside the Chat section, from where you can also start/resume a conversation.

Find and subscribe to broadcast groups


  • Broadcast groups let you send feedback or report issues to the organizations you want to connect with. Most organizations’ end users connect with them directly and access custom Actions to improve productivity, speed, and flow of information etc. You can find and subscribe to broadcast groups from the Discover > Broadcast Groups page in the Kaizala app. Tap a broadcast group’s name, and select Subscribe to this Broadcast Group.


Privacy

You can block someone from contacting you on Kaizala. Blocked contacts will no longer be able to send you messages. To block a contact, go to their profile in the Kaizala app. Then go to the profile settings icon on the top right corner, and select Block. You can find the list of blocked contacts in Blocked Contacts in Settings. You can also unblock any contacts from there.
Frequently asked questions
I can’t connect to Kaizala

You might not be able to connect to Kaizala because your phone isn’t connected to the Internet.
Make sure you have a working data plan on your cellular network or a Wi-Fi connection with access to Internet.
I’m seeing “Upgrade now to use this feature” when I’m trying to use Kaizala

This means that the message you received isn’t supported by the version of the app that you are using. Most likely, you will have received this from another user who is on a newer version of Kaizala.
To resolve this and see the unsupported message, you need to upgrade Kaizala to the latest version from the app store.

Download Circular : Click here 

KAIZALA Mobile Application Download karva babat Latest Paripatra

Dr . Rao sir Audio Massage about Kaizala Mobile Application

5 September thi start thashe aa suvidha, Darek shikshak Video call thi jodashe. gme tya thi live joi shakashe. badha mobile ma aa application hovi jaruri chhe.

Listen Voice message : Click here

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz