સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

Khangi Tution sahay babat Paripatra 3/6/2019

Khangi Tution sahay babat Paripatra 3/6/2019

Dhoran 10 ma 70 % ke tethi vadhu hoy ane 12 Science ma Admission lidhel hoy teva balkone khangi tution sahay maate paripatra ane form

WhatsApp is one of the most popular applications in the world that has over a billion active users. Amongst so many people, some users aren’t completely satisfied by its functions. That’s why we can find alternatives based on the original app as is the case of WhatsApp Plus, OGWhatsApp, WhatsApp Transparent or this YOWhatsApp (YoWA).

More functions for WhatsApp
It’s a mod developed based on the original messaging app and that you obviously won’t be able to download from Google Play. However, you can get hold of its APK and make the most of the extra functions added by its developer. It comes along with all the classic features but adds new ones that have to do with aspects such as the user’s privacy  or the interface’s customization.

Improve the control of your privacy and customize the aspect of the app.
These are the main features that you’ll find in the latest version that updates the functions of previous editions:

Extra privacy functions: choose who can call you, the visibility of your status, if anyone can see if you’re recording or writing a message, the checks that indicate that a message has been received…
New text fonts, allowing us to change their size and type.
Incorporates Android Oreo emojis.
Send any kind of ile: APK, ZIP, PDF…
User interface with smoother lines.
You can send files of over 700 MB.
Performance improvements that make it work faster than WhatsApp.
Special locking mode by means of a PIN, pattern or fingerprint.
As you can see, the new functions incorporated by YoWa to the chat and messaging app take care of implementing minor functioning and performance improvements, as well as features that make the user experience on the most popular mobile communications app much more comfortable and pleasant.

YOWhatsApp vs GBWhatsApp: which one is better?
Well, there are all sorts of opinions about this question but the developer of this app itself considers both GBWhatsApp and WhatsApp Plus as two of the best and most professional mods of this chat app that can be downloaded. However, this APK has nothing to envy from the other two and offers us functions features that will delight anyone who misses more flexibility when it comes to controlling certain aspects of WhatsApp.

Khangi Tution sahay babat Paripatra 3/6/2019

Dhoran 10 ma 70 % ke tethi vadhu hoy ane 12 Science ma Admission lidhel hoy teva balkone khangi tution sahay maate paripatra ane form 

Click here to DownloadLeave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz