સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

LEAVING CERTIFICATE AND PARINAM PATRAK BABAT GR Primary School Paripatra 22-04-2020

LEAVING CERTIFICATE AND PARINAM PATRAK BABAT GR Primary School Paripatra 22-04-2020

22/4/2020 NO LATEST GR

PARINAM BABAT GR

LC BABAT GR.

Microsoft Teams is your hub for teamwork in Office 365.

Microsoft Teams is your hub for teamwork in Office 365. All your team conversations, files, meetings, and apps live together in a single shared workspace, and you can take it with you on your favorite mobile device. Whether you’re sprinting towards a deadline or sharing your next big idea, Teams can help you achieve more.

YOUR HUB FOR TEAMWORK

* Easily manage your team’s projects with file editing and sharing on the go

* Connect face-to-face with HD audio and video, and join meetings from almost anywhere

* Chat privately or in groups, and communicate with the entire team in dedicated channels

* Mention individual team members, or the whole team at once, to get your colleagues’ attention

* Focus on what matters most by saving important conversations and customizing your notifications

* Search your chats and team conversations to quickly find what you need

* Get the enterprise-level security and compliance you expect from Office 365

PARINAM PATRAK ANE. LC BABAT GR

CLICK HERE TO DOWNLOAD GR

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz