સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

Lokrakshak Recruitment Board (LRB) Lokrakshak / Constable Final Result 2018-19 (Female Candidates)

Lokrakshak Recruitment Board (LRB) Lokrakshak / Constable Final Result 2018-19 (Female Candidates)

Posts Name: Constable / Lokrakshak

LRB Gujarat Document Verification List & Physical Test PET Result Cut off
LRB Result 2020 Ojas LRB Gujarat Police Constable Document Verification List, Time table 2019 or Schedule will be declared before 07th May 2019 on official website www.lrbgujarat2018.in. Due to General Election of India 2019 Achar sanhita LRB Gujarat Holds the Program of Document Verification and Now Election is Over in Gujarat So LRB Gujarat will Officially publish Document Verification List,

LOKRAKSHAK RECRUITMENT BOARD 2018
SELECT LIST OF CANDIDATES FOR THE POST OF LOKRAKSHAK (CONSTABLE) UNARMED (FEMALE)

Final Result:
• Police Constable / Lokrakshak (Unarmed) (Female): Click Here
• Police Constable / Lokrakshak (Armed) (Female): Click Here
• Police Constable / Lokrakshak / Jail Sepoy (Female): Click Here

Instructions: Click Here

More Details: Click Here

Old Notification: Click Here

I am a primary teacher. I like blogging. I share educational information like pdf material, educational circulars as well as teaching useful information on my blog...

Sharing Is Caring:

Leave a Comment