સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

Maths General test-1 online

TOP 5 STUDENTS LIST

[qsm_leaderboard quiz=1]

what perpose of online Quiz?

This nmms,pse online quiz has been created for educational purpose as well as for the purpose of working in academic competitive examinations. The purpose of this quiz is to maximize the benefit of the students and increase the knowledge of the children. .Also Check ThisCHETNA APP KEVI RITE INSTALL KARI NE TALIM LEVI..ANE CERTIFICATE DOWNLOAD KARVA MATE NI EXTRA LINK…CCC GTU Result 2014 to 2015 ALL Date result and notifications in pdfManav Garima Yojana How to Apply, Full Details, Apply Online

why the online quiz?

quiz   is a form of game or mind sport in which players attempt to answer questions correctly about a certain or variety of subjects. Quizzes can be used as a brief assessment in education and similar fields to measure growth in knowledge, abilities, or skills. They can also be televised for entertainment purposes, often in a game show format nmms,pse online quiz

How to play online quiz?

here we discusse the step how to play online quiz and how to see your result and score

step-1: scrol down and press start buttons

step-2: chose your answer

step-3: press next

step-4: after finish all the questions..then press finish button and see your result and get your certificate

cheers….

[qsm quiz=1]

I am a primary teacher. I like blogging. I share educational information like pdf material, educational circulars as well as teaching useful information on my blog...

Sharing Is Caring:

Leave a Comment