સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

NTPC Recruitment 2022 : Apply for 60 Executive Trainee Posts

NTPC Recruitment 2022 : Apply for 60 Executive Trainee Posts

Total Posts : 60

 • Posts Name : Executive Trainee
  • Executive Trainee-Finance (CA/CMA) : 20 Posts
  • Executive Trainee-Finance (MBA-Finance) : 10 Posts
  • Executive Trainee-HR : 30 Posts


Educational Qualification : Various Degree in related posts. (Read official advertisement for Educational qualification details)


Age Limit : The maximum age of the candidates should be 29 years of age as on 21 March, 2022.

How to Apply : Interested and Eligible Candidates can apply online through official website.

 1. Important Dates :
  • Starting Date of Submitting Application at NTPC: 07 March 2022
  • Last Date of Submitting Application at NTPC: 21 March 2022

Important Links :

NTPC Executive Trainee Recruitment Notification 2022

Apply Online

I am a primary teacher. I like blogging. I share educational information like pdf material, educational circulars as well as teaching useful information on my blog...

Sharing Is Caring:

Leave a Comment