સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

વિદ્યાસહાયક 2600 જગ્યાઓ પર ભરતી|vidyasahayak bharti 2022 for 2600 post

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2600 જગ્યાઓની ભરતીની જાહેરાત Vidyasahayak Bharti 2600 posts Notification vsb.dpegujarat.in full Detail વિદ્યાસહાયક ભરતી 2600 જગ્યા vsb.dpegujarat.in: Gujarat Vidyasahayak Bharti : પ્રાથમિક શાળાઓમા શિક્ષક બનવા …

Read more

Sharing Is Caring:

Marks Entey new application for standred: 3 to 8: Xamta

poster_2019-09-28-030907

Hello friends…… ⤵️ અગત્યની સૂચના ⤵️ દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2022 (SAT 2022) ની હાલ ધોરણ 3 થી 5 માટેની સ્કેનીંગ પ્રક્રિયા શરુ કરવામાં આવેલી છે.  ધોરણ …

Read more

Sharing Is Caring: