સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

Pariksha Pe Charcha Watch live on 1st April 2022, 11.00 am

Pariksha Pe Charcha Watch live on 1st April 2022, 11.00 am

અગત્યની લિંક

પરીક્ષા પે ચર્ચા જોવા માટેનો પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

દરેક શાળાએ માહિતી ઓનલાઈન કરવા માટેની લિંક : અહીં ક્લિક કરો

Pariksha Pe Charch Watch Live on YouTube : Click Here

Pariksha Pe Charch Watch Live on Website : Click Here

Pariksha Pe Charch Watch Live on Facebook : Click Here

Pariksha Pe Charch Watch Live on Door Datshan Click Here

“પરીક્ષા પે ચર્ચા” કાર્યક્રમ અંગેની સૂચનાઓ

તા.01/04/2022

સમય: 11 કલાકે

સૂચનાઓ

1. કાર્યક્રમનું પ્રસારણ દુરદર્શનની તમામ ચેનલ પર અને Youtube પર

2. દરેક શાળાઓએ બાયસેગની કનેક્ટિવિટી ચેક કરી લેવી. ગ્રુપમાં જાણ કરવી.

3. ધો.6 થી 8, 9 થી 11 અને આશ્રમશાળાના વિદ્યાર્થીઓએ કાર્યક્રમ ફરજીયાત નિહાળવાનો રહેશે.

4. http://mygov.in/ppc-2022 linkમાં 5 ફોટો અને સંખ્યા ભરવાની રહેશે.

5. સરપંચશ્રી, જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત સદસ્યશ્રી, સ્થાનિક આગેવાનો, શિક્ષણવીદ અને SMCના સભ્યોને આમંત્રણ આપવું.

6. બાળકો માટે તિથીભોજનનું આયોજન કરવું.

7. કાર્યક્રમ પૂરો થયાના 1 કલાકમાં તમામ શાળાઓની કાર્યક્રમ નિહાળનાર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અને 5 ફોટો મોકલવાના રહેશે.

નોંધઃ સદર કાર્યક્રમને અગ્રતા આપીને સમયસર આયોજન કરવું.

PART A: Click a group photo along with the students (Watching PPC 2022 PM Event) (Assisted by School officers)

1. Make sure the photo clarity is good and appropriate.

2. With each entry you are allowed to upload a maximum 5 Photos with a size limit of photos not exceeding 10 MB. (2 MB size of each photo)

PART B: Data entry of Photos with MyGov

1. Click on the link https://www.mygov.in/ppc-2022

2. Click on Upload Photo section

3. Login on MyGovAuth

4. Enter the details as follows

4.1 Name (mandatory)

4.2 Email Id

4.3 Mobile Number (mandatory)

4.4 UDISE code of school

4.5 Name of School (mandatory) 4.6 School State (mandatory)

Pariksha pe charcha

7 School District (mandatory) 4.8 Number of students watching the event (mandatory)

4.9 Upload Photo-Max 5 with total size not exceeding 10 MB (2 MB per image)

Important: Atleast one image is mandatory.

5. Click on submit, a popup will appear with the text “Data entered successfully”. Note: Maximum 3 entries are allowed per UDISE code/School is permitted for data entry in PPC 2022.

The interaction every youngster is waiting for is here. Pariksha Pe Charcha 2022 with Hon’ble Prime Minister Narendra Modi to be held on 1st April.

Leave your stress and nervousness behind and get ready to set those butterflies in your stomach free! On popular demand, this time, the Prime Minister’s massively popular interaction will not only have students but also parents and teachers.

So, how do you (a student, parent or teacher) get a chance to participate in the fifth edition of Pariksha Pe Charcha? It’s very simple.

Have fun as you learn to read English & more with the magic of your voice

Read Along (formerly Bolo) is a free and fun speech based reading tutor app designed for children aged 5 and above.

It helps them improve their reading skills in English and many other languages (Hindi, Bangla, Marathi, Tamil, Telugu, Urdu, Spanish & Portuguese) by encouraging them to read aloud interesting stories and collect stars and badges together with “Diya”, the friendly in app assistant.

Diya listens to children when they read and offers realtime positive feedback when they read well and helps them out when they get stuck – even when offline & without data!

I am a primary teacher. I like blogging. I share educational information like pdf material, educational circulars as well as teaching useful information on my blog...

Sharing Is Caring:

Leave a Comment