સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUMFALO..DAY TO DAY DOWNLOAD AND SHARE WITH STUDENTS….

PARIVAR NO MALO NI PRAVRUTIO NI PDF – USEFUL FOR ALL.

Important link.
DAY 23 KARYKRAM PDF CLICKHERE

DAY 22 KARYKRAM PDF CLICKHERE

DAY 21 KARYKRAM PDF CLICKHERE

DAY 20 KARYKRAM PDF CLICKHERE

DAY 19 KARYKRAM PDF CLICKHERE

DAY 18 KARYKRAM PDF CLICKHERE

DAY 17 KARYKRAM PDF CLICK HERE

DAY 16 KARYKRAM PDF CLICKHERE

DAY 15 KARYKRAM PDF CLICKHERE

DAY 14 KARYKRAM PDF CLICKHERE

DAY 13 KARYKRAM PDF CLICKHERE

DAY 12 KARYKRAM PDF CLICKHERE

DAY 11 KARYKRAM PDF CLICKHERE

DAY 10KARYKRAM PDF CLICKHERE

DAY 7 KARYKRAM PDF CLICKHERE

DAY 9KARYKRAM PDF CLICK HERE

DAY 8 KARYKRAM PDF CLICK HERE

DAY 6 KARYKRAM PDF CLICK HERE

DAY 5 KARYKRAM PDF CLICK HERE

DAY 4 KARYKRAM PDF CLICK HERE

DAY 3 KARYKRAM PDF CLICK HERE

DAY 2 KARYKRAM PDF CLICK HERE

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz