સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

Prathmik Shikshako ne Uchchatar Pagar dhoran ma visangtta babat gujarat rajya prathmik shikshak sangh ni rajuaat.

Prathmik Shikshako ne Uchchatar Pagar dhoran ma visangtta babat gujarat rajya prathmik shikshak sangh ni rajuaat.



Primary School ONline Hajari SSA child … As an intervention programme, it started on 2002 and SSA has been, Sarva Shiksha Abhiyan. SSA project implemented by Gujarat Council of Elementary Education in Gujarat State. Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) . 




Online attendance (http://www.ssagujarat.org) must have been filled by the every school. These ” Online Hajri – Gujarat | Online Hajri App – SSA Gujarat ” Android applications are for Gujarat’s schools and teachers. 



Online presence of all school, This App is for all primary teachers of Gujarat. 

This is useful to take attendance online. The main aim of creating this app is to help all teachers in their daily, 




Download Super Android mobile phone application to complete online presence of children and teachers for primary school. 




From this application, SSA Gujarat Online Attendance of Students & Teachers at ssagujarat.org (Active Link),SSA Gujarat Online Hajri,Online Hajri,Online Hajri,




 Online Attendance Gujarat: Free Android app (4.3 ☆, 10000+ downloads)

Prathmik Shikshako ne Uchchatar Pagar dhoran ma visangtta babat gujarat rajya prathmik shikshak sangh ni rajuaat.

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz