સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

PSE-SSE Scholarship Call Letter,Exam Date,Circular 2019:-

PSE-SSE Scholarship Call Letter,Exam Date,Circular 2019:-

PSE-SSE Scholarship RESULT & MERIT LIST DECLARE

On the off chance that you are utilizing Chromebook in your guidance you might need to examine the application gathering beneath. These are applications you cam use to play out a wide assortment of errands some of which include: record and offer notes, talk voice notices, explain and change video content into intuitive learning encounters, transform your slides into drawing in introductions by including intelligent components, effectively record and alter recordings, get to a gigantic library of assets and instruments to use with your K-12 understudies, and some more. Look at them and offer with us your criticism. Connections to the applications are under the visual.


PSE-SSE Scholarship Exam Date,Call Letter Circular 2019:-

Rapidly catch what’s at the forefront of your thoughts and offer those musings with loved ones. Talk a voice update in a hurry and have it naturally interpreted. Snatch a photograph of a notice, receipt or archive and effectively compose or think that its later in search.’
PSE-SSE Scholarship Call Letter,Exam Date, Circular 2019:-Draw in, evaluate and customize your class with Socrative! Instructors can start developmental evaluations through tests, Education, brisk inquiry surveys, leave tickets and space races all with their Socrative Teacher application. Socrative will quickly review, total and give visuals of results to assist you with distinguishing open doors for further guidance. Spare time and imagine understudy understanding when it makes a difference, presently..
PSE-SSE Scholarship RESULT & MERIT LIST DECLARE


Check BELOW LINKS
Click Here PSE-SSE EXAM-2019 RESULT
PSE-SSE EXAM-2019 RESULT NOTIFICATION & FINAL ANSWER KEY
PSE-2019 Merit List
SSE-2019 URBAN Merit List
SSE- 2019 RURAL Merit List
SSE-2019 TRIBAL Merit List

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz