સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

Real-time information.. Put your finger in the World Map to know the effects of Corona in the Country you need to know…


Real-time information.. Put your finger in the World Map to know the effects of Corona in the Country you need to know…

Health desk So far 408 cases of coronavirus infection have been reported in the country. Older and pregnant women are at greater risk for the corona virus. The World Health Organization (WHO) has released a guideline to protect pregnant women from the corona virus.

According to the WHO, there are certain factors that need to be taken care of in order to protect a pregnant woman from the corona virus outbreak. Doing so will not only safeguard you but will also not affect the health of the baby growing in your womb.Take care of these four things

Wash hands regularly with soap or sanitizer.
Keep a certain distance from others
Hand, tissue or handkerchief placed on the mouth before coughing or sneezing

WHO advises pregnant women to seek medical attention immediately if fever, cough, cold or difficulty breathing. If the symptoms of the corona virus appear, keep yourself in isolate for 2 weeks. This will protect you, your child, and those around you.

Important Links:
CLICK HERE TO OPEN SITE

I am a primary teacher. I like blogging. I share educational information like pdf material, educational circulars as well as teaching useful information on my blog...

Sharing Is Caring:

Leave a Comment