સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

RRB Group D Result 2019 DECLARE NOW…CHECK YOUR RESULT

RRB Group D Result 2019 The Railway Recruitment Board (RRB) has announced the result of the Group D recruitment examination on March 4, 2019. The candidates can check the results through all the region based official websites.

The results of the RRB Group D recruitment examination are available on all the regional based official websites apart from indianrailways.gov.in. The Group D recruitment examination was conducted to fill 62,907 vacancies. Over 1.8 crore candidates registered for the exam.

RRB Group D Result 2019 :

CUT OFF MARKS PDF CLICK HERE.

LIST OF CANDIDIETS SHORT LISTED FOR PET IN PDF DOWNLOAD NOW 

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz