સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

SCHOOL INSPECTOR VARNANATMAK PARIXA ELEGIBLE CANDIDATE LIST DECLARE

SCHOOL INSPECTOR VARNANATMAK PARIXA 
The above mentioned subject, let us know that the primary school scholar intending to join as a school six v packter under the Gujarat School Quality Accreditation Council (GsQAC). Elimination test of persons working in the field will be organized in two stages ie T. 20/05/2012 RAJ and then on. 27/06/2017 was done at various centers of the state. The candidates who have appeared in these two stages have received 70 marks from an average of 70 marks in the examination of the Enumeration Examination, of which candidates are included in District wise list. Descriptive type examinations have been organized in the context of the second stage selection process for them.

Related Posts

1 thought on “SCHOOL INSPECTOR VARNANATMAK PARIXA ELEGIBLE CANDIDATE LIST DECLARE”

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz