સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

SEB: Departmental Exam(Khatakiy Parixa) 2021 Notification.

SEB: Departmental Exam(Khatakiy Parixa) 2021 Notification.


SEB: Departmental Exam(Khatakiy Parixa) 202021 Notification. State Examination Board Has Published Notification for Departmental (Khatakiy) Exam for the year 2021.

Eligible candidates can apply online via official website www.sebexam.org. Detailed information is given below.
Organization Name: Gujarat State Examination Board (SEB)
Exam Name: Departmental (Khatakiy) ExamHow to Apply: Eligible candidates can apply online through official site www.sebexam.org on or before 2021
SEB : Departmental Exam(Khatakiy Pariksha) 2021 Mock Test Start

SEB : Departmental Exam(Khatakiy Pariksha) 2021 Mock Test Start
State Examination Board Has Published Notification for Departmental (Khatakiy) Exam for year 2021. Eligible candidates can apply online via official website www.sebexam.org. Detailed information are given below.


Organization Name : Gujarat State

Examination Board (SEB)


Exam Name : Departmental (Khatakiy) Exam

Khatakiy exam High School na Madad nish teacher ane Highschool na madadnish shixan nirixak aapi sake. Panchayat savarg na madadnish jilla nirixak, Shixan na vistaran adhikari ane kelavni nirixak class -3 vala aapi sake. Prathmik na shixako aa exam aapi sake nahi.

WHO CAN APPLY ?

READ PARIPATRA FROM BELOW IMAGE

State Examination Board Departmental exam 2021 Notification declared now Candidates can fill up form official website www.sebexam.org Rajya Parixa Board Dvara 2021 Ma Levanari Khatakiy Parixa: Exam Notification, Exam Date, Exam Fees, Syllabus, Online Application Process, Exam Preparation Tips, Exam Study Material (General Knowledge-GK, Current Affairs , Gujarati and English Grammar, Mathematical Reasoning so Daily visit my site

Importrnt Link

Download Full departmental paripatra

All in one Education information website, like primary Education paripatra & GR, std 1 to 8 all material, textbook, adhyayan nishpattio, Teachers Edition, Timetable, sce patrako, xamtao, pragna material all information so Daily visit This Site for More Updates

I am a primary teacher. I like blogging. I share educational information like pdf material, educational circulars as well as teaching useful information on my blog...

Sharing Is Caring:

Leave a Comment