સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

SHALA TATPARTA KARYAKRAM ANTARGAT BALKO NE KAI KAI RAMATO.KARAVI SHAKAY TENA MARGDARSHAK 3 OFFICIAL VIDEO….

SHALA TATPARTA KARYAKRAM ANTARGAT BALKO NE KAI KAI RAMATO.KARAVI SHAKAY TENA MARGDARSHAK 3 OFFICIAL VIDEO….

Why You Need Health Insurance
Health insurance is necessary for Americans to pay for the high cost of health care. You need it unless you are very wealthy, over 65, or very poor. The very wealthy can afford the cost of even extraordinary emergency or chronic medical care. Those over 65 have paid into Medicare. The very poor can qualify for Medicaid.


SHALA TATPARTA KARYAKRAM ANTARGAT BALKO NE KAI KAI RAMATO.KARAVI SHAKAY TENA MARGDARSHAK 3 OFFICIAL VIDEO….

Everyone else must either purchase health insurance or risk medical bankruptcy. Since it is so common, many people have lost sight of its underlying purpose. It’s just like insurance for your car, home, or apartment. It’s supposed to protect your life savings from the devastating costs of a major accident, medical emergency, or a chronic disease.


But, unlike other insurance, health insurance makes it possible for you to get that health care when you need it. If you don’t have car insurance, you can take the bus until you can afford to get your car fixed. If you break your leg, you can’t splint it yourself until you save up enough to go to the doctor.

How to Choose Health Insurance
Health insurance companies provide lots of choices. But before you select a plan, you’ve got to wade through various combinations of deductibles, copayments, coinsurance, and premiums.

SHALA TATPARTA KARYAKRAM ANTARGAT BALKO NE KAI KAI RAMATO.KARAVI SHAKAY TENA MARGDARSHAK 3 OFFICIAL VIDEO….
VIDEO JOVA MATE NICHE AAPEL VIDEO PAR CLICK KARO…..

BREAKING UPDATE
ARAS PARAS BASLI NA HIKAM KARVA BABAT LATTEST PARIPATRA

Mitro aa video pure pura joi lidha pachhi aapni shalama shala tatparta antargat day-1 and day-2 aa mujabni pravrutti karavi ne balko ne protsahit karvana raheshe…….
Uparna video ni direct link par java mate aap niche ni link par click karo……
Download video:-Click here

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz