સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

SHIKSHAKO NA PDATAR PRASHNO BABATE MEETING BABATA NO SHIKSHANMATRI NA ANGAT MADADNISH NO LATER 25-02-2019

SHIKSHAKO NA PDATAR PRASHNO BABATE MEETING BABATA NO SHIKSHANMATRI NA ANGAT MADADNISH NO LATER 25-02-2019

The Walden is among the few universities that offer to CACREP-accredited PhD in online counselor education program.
Gain the knowledge and experience to assume leadership role in a clinical, community, academic, nonprofit, or research setting or to work as a counselor educator with Walden’s online PhD in Counselor Education and Supervision program.

Change your world and the world of those around you with a Counselor education and supervision PhD program that prepares you with advanced teaching, supervision, and counseling skills that can broaden your ability to advocate for the profession and clients. Reach a significant milestone in your career as you earn one of the most highly respected degrees in the profession and prepare to lead change in the communities and organizations you serve.
Learning Outcomes
The competent and confident counseling professional will:
Respond appropriately to legal and ethical issues across multiple counselor educator roles.
Appropriately address multicultural issues across multiple counselor educator roles.
Apply advanced skills for practice as a professional counseling.
Create a pedagogical identity reflective of effective teaching practices in counselor education.
Develop contextually appropriate responses to supervisory situations using evidence based models.
Critically examine the gatekeeping functions required of counselor educators.
Critique effective practices of research and scholarship.
Recommend research designs appropriate to the problem being studied.
Develop effective leadership skills that promote advocacy.
The Essent Promo SolutionsSoftware Solutions for Promotional Products Industry Distributors, Decorators, and Suppliers.
The One and Only Fully-Integrated Business Management System Essent is the one and only fully-integrated Business Management System designed to fit the unique needs of the promotional products industry. For the first time ever, you can manage business using only one software solution – a solution that offers unprecedented power, flexibility, speed, and ease of use.

CLICK HERE TO VIEW 

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz