સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

Shixako ANE Htat Badali Matena Nava Niymo (Suchit)

Shixako ANE Htat Badali Matena Nava Niymo (Suchit)

Shixako ANE Htat Badali matena nava niymo (suchit)


Targeted Public Distribution System (TPDS) aims at providing food security to the poor in Gujarat State. The Directorate of Food and Civil Supplies functioning under the direction, superintendence and control of the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department of Government of Gujarat plays an important role in the implementation of TPDS in the State. Each month, for smooth and efficient functioning of the supply chain of commodities under TPDS, not only it coordinates with various agencies but also carries out monitoring and supervision on a day to day basis. In addition, it also monitors and regulates supplies in essential commodities specified under the Essential Commodities Act and implements provisions of various Rules and Control Orders there under.

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz