સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

Shixan sahayak bharti 2019 secondary and higher secondary official Vecenciy list

GSERB Shikshan Sahayak Recruitment 2019, Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB) has released the GSERB Shikshan Sahayak Recruitment 2019 – jobs in Gujarat online Notification on the official website.
Shixan Sahayak Tat Bharti 2019 Jagyao
GSERB Shikshan Sahayak Recruitment 2019, Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB) has released the GSERB Shikshan Sahayak Recruitment 2019 – jobs in Gujarat online Notification on the official website.
GSERB Shikshan Sahayak Recruitment 2019– jobs in Gujarat online Notification: – Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB) has invited the online application form for the posts of the Shikshan Sahayak. The official board has released the vacancies for the Shikshan Sahayak. Candidates may check the official notification of the GSERB.

Vacancies in GSERB Shikshan Sahayak Posts 2019 Online Application Form Vigyaptim

The official website of the Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB) is http://www.gserb.org/.
www.gserb.org Shikshan Sahayak Bharti Form 2019 latest Gujarat Shikshan Sahayak Vacancies
Name of the Department: – Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB)
Official website: – www.gserb.org

Article Category: – GSERB Shikshan Sahayak Recruitment 2019 jobs in Gujarat online Notification

Post Name: – Shikshan Sahayak

Total vacancies: –
Online Application Form Release Date: –

Last Date: –
Eligibility Criteria for GSERB Shikshan Sahayak Recruitment 2019

Educational Qualification: – Entrants must have passed the Graduation degree from a recognized University or Institution.

Age Limit: – the age of the contenders should between the 21 years to 39 years.

Selection Process: -= the selection of the contenders based on the performance in the

Application Fee: – Candidates, please visit the official notification for the application fee.
Salary/ Pay Scale/ Stipend: – visit the official notification
GSERB Shikshan Sahayak Recruitment 2019– jobs in Gujarat online Notification: – Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB) has invited the online application form for the posts of the Shikshan Sahayak. The official board has released the vacancies for the Shikshan Sahayak. Candidates may check the official notification of the GSERB.

From the official notification you can get about the academic qualification, age limit, age relaxation, exam fee, total vacancies, selection process, how to apply and others. Here we also provide the official link to access the GSERB Shikshan Sahayak Recruitment 2019 jobs in Gujarat. Candidates stay connects with us for the latest updates related to the GSERB Shikshan Sahayak Recruitment 2019 jobs in Gujarat.

Shixan sahayak bharti 2019 secondary and higher secondary official Vecenciy list


Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz