સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

Standard 6 to 12 kanyaon Mate Swa-rakshan talimnu aayojan regestration ptocess and method…

Information of swa-rakshan training

Hellow dosto….sarkarni guid line mujab standrd 6 to 8 ni kanya o ne online certificate talim levani chhe to e talim ma regestration karvu farjiyat chhe…..aap talim ni guidline mate niche no paripatra download kari shako chho….

Download training time table

Vadhuma…. Aap aa training mate nu shedual niche ni image par thi download kari shako chho….shedual download karva mate niche ni image par click karo

How to join in training

Dosto training ma regestration karvu farjiyat chhe ane talim purn karya baad enu certificate levu pan farjiyat chhe…jo tamari pasediksha app na hoy to te download kari levu

Step_1__ for regestraion JOIN HERE

Step-2__ green color na join course par click karo

Step-3__ tamari detail cheq karo ane Do not share par click kari aagal vadho…

Step-3__ have niche aapel umage mujab green color na start learning par click kari ne upar aapel time table mujab training start karo

Thanks for visit……for mor update visit our website…

Amne aasha chhe ke tamne aa post gami hase….agar tamne post ne lagti koi pan comolain hoy to aap niche comment box ma comment karine janavi shako chho…..

I am a primary teacher. I like blogging. I share educational information like pdf material, educational circulars as well as teaching useful information on my blog...

Sharing Is Caring:

Leave a Comment