સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

STD.10 SSC EXAM:- MATHS AND SANSKRIT PAPER PART-A MCQ QUESTIONS PAPER SOLUTIONS BY EDUSAFAR .

STD.10 SSC EXAM:- MATHS PAPER PART-A MCQ QUESTIONS PAPER SOLUTIONS BY EDUSAFAR .


Initially, the board had assigned the GSHSEB teachers for the task of formulating a bank of questions that would pose teasers to the students and cream out the brightest from the average students. But sadly, out of the 1, 500 questions submitted by the teachers of each subject, only 30 (apprx) were qualified to come into the category of ‘tough’. Most of the questions were found to be picked from the

guides available in the market.

PLEASE NOTE : THIS PAPER SOLUTION FOR PARENTS WHO WANTS TO ASSESSMENT ANSWER OF QUESTION PAPER FOR HIS/HER CHILD,STUDENT PLEASE DON’T USE THIS SOLUTION,BCOS THIS TIME PREPARATION FOR OTHER PAPER, ONCE YOU COMPLETE ENTIRE EXAM THAN DEFINITELY YOU WILL USE THIS PAPER SOLUTION.MUST DOWNLOAD THIS SOLUTION FROM BELOW LINK.Click below link to download maths paper solution

Click Here To Download

STD 12 SCIENCE Sanskrit PAPER SOLUTION

Note- This Is not OFFICIAL SOLUTION


CLICK HERE DOWNLOAD

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz