સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

STD.10 SSC EXAM:- SOCIAL SCIENCE PAPER PART-A MCQ QUESTIONS PAPER SOLUTION

STD.10 SSC EXAM:- SOCIAL SCIENCE PAPER PART-A MCQ QUESTIONS PAPER SOLUTION


Initially, the board had assigned the GSHSEB teachers for the task of formulating a bank of questions that would pose teasers to the students and cream out the brightest from the average students. But sadly, out of the 1, 500 questions submitted by the teachers of each subject, only 30 (apprx) were qualified to come into the category of ‘tough’. Most of the questions were found to be picked from the

guides available in the market.

PLEASE NOTE : THIS PAPER SOLUTION FOR PARENTS WHO WANTS TO ASSESSMENT ANSWER OF QUESTION PAPER FOR HIS/HER CHILD,STUDENT PLEASE DON’T USE THIS SOLUTION,BCOS THIS TIME PREPARATION FOR OTHER PAPER, ONCE YOU COMPLETE ENTIRE EXAM THAN DEFINITELY YOU WILL USE THIS PAPER SOLUTION.MUST DOWNLOAD THIS SOLUTION FROM BELOW LINK.

Click Here To Download

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz