સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

STD.12 HSC EXAM: MATHEMATICS PAPER PART-A MCQ QUESTIONS PAPER SOLUTION 2019.

STD.12 HSC EXAM: MATHEMATICS PAPER PART-A MCQ QUESTIONS PAPER SOLUTION 2019.

STD.12 HSC EXAM MARCH 2019

STD-12TH BOARD EXAM 2019 QUESTION PAPERS AND SOLUTIONS.

SUBJECT: MATHEMATICS

EXAM DATE: 14/3/2019

The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSHSEB) has decided to make tougher the SSC multiple choice question (MCQ) paper. Say it interesting or untoward, but the board thinks its teachers are not up to the mark to do the job of setting tougher questions, and henceforth, has decided to outsource the work from some independent agencies.

The board’s officer on special duty (OSD), M M Pathan, revealed that an agency would be hired to devise a bank of tough MCQs that would aim at testing the students’ understanding about the subject. He further disclosed that last year around 5% questions in the MCQ paper of 50 marks were intentionally asked of a higher standard in order to scale up the knowledge level of board students. Following that, this year the number of tough questions would be bigger.


ALSO READ

STD-12 ENGLISH I.M.PS

TDSTD-10, ENGLISH I.M.P

Innitially, the board had assigned the GSHSEB teachers for the task of formulating a bank of questions that would pose teasers to the students and cream out the brightest from the average students. But sadly, out of the 1, 500 questions submitted by the teachers of each subject, only 30 (apprx) were qualified to come into the category of ‘tough’. Most of the questions were found to be picked from the 

guides available in the market.

⚫PLEASE NOTE :

THIS PAPER SOLUTION IS ONLY FOR PARENTS WHO WANTS TO ASSESSMENT ANSWER OF QUESTION PAPER FOR HIS/HER CHILD/STUDENT.

WE REQUEST TO ALL STUDENTS, PLEASE DON’T USE THIS SOLUTION, BCOS THIS TIME IS FOR PREPARATION FOR OTHER PAPER, ONCE YOU COMPLETE ENTIRE EXAM THAN DEFINITELY YOU WILL USE THIS PAPER SOLUTION.

◾MUST DOWNLOAD THIS PAPER SOLUTION OF HSC EXAM 2019 MATHEMATICS SUBJECT FROM BELOW LINK.
▪️STD:12TH
▪️SUBJECT: MATHEMATICS
▪️STATUS: PAPER SOLUTION

HSC 12TH MATHEMATICS SUBJECT PAPER SOLUTION BOARD EXAM 2019……

DOWNLOAD QUESTION PAPER SOLUTION:

1) SOLUTION BY VIVEKANAND ACADEMY: CLICK HERE

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz