સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

STD 2 UPCHARATMAK MATE USEFUL MATIRIYALS TEMAJUPCHARATMAK KASOTI 1 TO 20

STD 2 UPCHARATMAK MATE USEFUL MATIRIYALS
Buying a home is dream for many people. Owing to the rising price of properties, it has almost become impossible for an average earning person to buy a home on a lump sum payment. Therefore the concept of home loan has come in trend. There are plethora of housing finance companies and equal number of banks that offer home loans these days. The task of selecting one company and one offer forhome loan amidst the thousands available options have become a very complex task owing to the burgeoning housing finance market in the country. Apart from this, there are intricate business jargons and technicalities that make this task more difficult. 

Explore here the basics of home loan technicalities, so that when you apply for the home loan next time, you can understand the basics and help yourself remain away from the duping elements in the market. Home loans are usually accompanied by the following additional costs: a) Processing fee: It’s a fee payable to the lender on applying for a loan. It is either a fixed amount not linked to the loan or may also be a percentage of the loan amount. b) Prepayment Penalties: When a loan is paid back before the end of the agreed duration a penalty is charged by some banks/companies, which is usually between 1% and 2% of the amount being pre paid. c) Commitment Fees: Some institutions levy a commitment fee in case the loan is not availed of within a stipulated period of time after it is processed and sanctioned. d) Miscellaneous costs: It is quite possible that some lenders may levy a documentation or consultant charges.

STD 2 UPCHARATMAK MATE USEFUL MATIRIYALS

Important link- 

UPCHARATMAK KASOTI 1 TO 20

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz