સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

Std 3-8 sci/paryavaran papers and solution see here

Std 3-8 sci/paryavaran papers and solution see here

Std 3-8 

Our Site provides All things u wants.we provide gk,competitive exam matireals,Latest Educational News & Circulars,Prayer assembly activity,Daily Prayer Ank etc…

Related Posts

‌ Please download the paper because this file is use your feature post and practice of all governmane and private job.

We provide information about new job like goverment sector and private sector we also destribute the job related and post vise material like gujarati grammar english grammar history of gujarat history of india maths reasoning science computer gujarati literature indian literature gujarat geography indian geography current affairs .

We also provide information about Talati Junior clerk Senior Clerk SSC GSSEB etc related information and its related material and old paper and model paper. Teacher job and paripatra we also provide.

IMPORTANT LINK

For Download Click Here.
Paper | Std-3 | Std-4 | Std-5 | Std-6 | Std-7 | Std-8

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz