સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

STD 5 Unit tests 30 /11/2019 ni punah kasoti

STD 5 Unit tests 30 /11/2019 ni punah kasoti
SEM – 2
KASOTI 2
The Government of Gujarat has announced to take the pune test of children who were left unattended in the unit test taken on 30 11 2019.
Punah Kasoti With Solution Date- 30-11-2019, punah ekam kasoti, ekam kasoti paper solution, ekam kasoti solutio
GCERT STD-3 TO 8 SEM-2 STANDARD:-7 Punah EkaM kaSOTi (Re-Unut Test) dATE-30-11-2019

GUJARAT GOVERNMENT Held Ekam kasoti on every saturday.than Every school and Teachers are prepare PUNAH EKAM KASOTI.Who are not get marks 25 of 25. This is my blog name www.arvindprmar.com is helpful for all teachers who wiil take PUNAH EKAM KASOTI for students in every school.

GCERT STANDARD 3 TO 8 PUNAH EKAM KASOTI DATE:-30-11-019

The unit test is conducted in the primary state of Gujarat for fifteen days. At the end of planning of this unit test, these unit tests are tested by the teacher. The unit test subject teachers are to check in 15 days and mark the unit test online. From now on, the state government recruits a school inspector to evaluate all primary schools.The police pepar compulsorily tests the unit every time he visits your school. After all teachers mark the unit test, this unit has to be re-tested at the end of the test. You have to take the test again by explaining to the students the issues that are not a problem in the test. The teacher takes the test again and again the test is done. This test is then used to keep track of which marks have been lowered in the test. This test shows the children to their parents and they sign the parents. Whenever the school inspector arrives at our school, these tests are compulsory to check which issues and the teacher has taken the test correctly. It will also check whether the parents have been signed in these tests as well.
PUNAH EKAM KASOTI for students in every school.


STD – 5 Unit tests 30 /11/2019 ni punah kasoti

                       DownloadLeave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz