સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

STD-6 TO 8 NCERT NA ABYASKRAM MUJABNI MATHS & SCIENCE NI GUIDE…..

STD-6 TO 8 NCERT NA ABYASKRAM MUJABNI MATHS & SCIENCE NI GUIDE…..

updates daily Latest Current Affairs, daily current affairs mcq quiz,daily Latest Gujarat tv9 news, abp asmita live tv, aajtak live tv, Job Updates From Verious Gujarat District and place , all Gujarat madhay pradesh, sectors job, Gujarat educational department latest circular, Gujarat educational department latest news report, Gujarat educational department latest live updates,

Gujarat educational department latest vacation related information, Gujarat educational shikshan sahayak bharati and other information givin below address. Gujarat samachar Sandesh news paper times of India and all important information given below address.

Gujarat State education board has 
published improtant notification for TEACHER ELIGIBILITY TEST 1 TET 
Gujarat all district primary school Latest Job Updates, Gujarat all district primary school educational department all latest circular updates, Gujarat all district primary school Latest NAS Exams Study Material, Gujarat all district primary school Latest ssa department circular

Gujarat all district primary school Latest news report madhay Gujarat, uttar Gujarat, saurasht, katch and other all information,

Gujarat Educational department latest circular, Gujarat educational department latest news, Gujarat educational department latest notification, Gujarat educational department latest paripatra, Gujarat educational department latest Recruitment, Gujarat educational department latest examination news

gujarat educational department gandhinagar various jobs, Teaching and Non-Teaching Vacancy Gujarat educational department, Gujarat educational department CCC Exam details, Gujarat educational department latest results, Gujarat educational shikshan sahayak bharati and other recruitment

SCIENCE (Sem-1)       Std-6 I Std-7 I Std-8
SCIENCE (Sem-2)       Std-6 । Std-7 । Std-8
MATHS (Sem-1) Std-6 I Std-7 I Std-8
MATHS (Sem-2) Std-6 । Std-7 । Std-8

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz